Top
Numune olarak gönderilen malzemelere ilişkin muhasebe kaydı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8404
post-template-default,single,single-post,postid-8404,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Numune olarak gönderilen malzemelere ilişkin muhasebe kaydı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yalıtımlı izolasyon sıvası ticareti ve yapımı işi ile iştigal eden Şirketinizin, müşterilerine herhangi bir bedel almaksızın numune olarak sıva malzemeleri gönderdiği, kayıtlarınızda “ticari mallar” hesabında izlemiş olduğunuz ve miktarı inşaat projelerinin büyüklüğüne göre değişen bu numune malzemelerin muhasebeleştirilmesi hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin birinci fıkrasında da, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği belirtilmiş olup, pazarlama harcamaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Bir masrafın genel gider olarak kabul edilebilmesi için, gider niteliğindeki bu harcamanın ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması, masrafla iş arasında açık ve güçlü bir illiyet bağının mevcut olması aynı zamanda masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.

Ayrıca; numuneler, bir malın tanıtılması için mevcut veya olası alıcılara bedelsiz olarak gönderilen ve geri dönüşü olmayan örneklerdir. Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan numune giderleri pazarlama gideri niteliğindedir. Ancak, numune olarak verilen malların, ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması, ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, şirketinizin satışlarını artırmak amacıyla müşterilerinize numune olarak verilen malların bedelinin, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan pazarlama harcaması olarak Gelir Vergisi Kanununun 40/1 maddesi kapsamında indirim konusu yapılması mümkündür.

Öte yandan, tek düzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, 26/12/1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer Tebliğlerde yapılmış bulunmaktadır.

Buna göre, “631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabı, mal ve hizmetlerin pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortismanlar ve tükenme payları kalemlerinin izlendiği hesaptır.

Bu bağlamda, şirketiniz tarafından müşterilerine gönderilen numune malların bedelinin “631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Post Tags:
Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE