Top
Resmi Daire Tarafından Verilen Beyannamelerin Damga Vergisi Hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8508
post-template-default,single,single-post,postid-8508,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Resmi Daire Tarafından Verilen Beyannamelerin Damga Vergisi Hk.

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

05/10/2015

Sayı : 29973770-08-OZELGE-001-9                                                                            

Konu : Resmi Daire Tarafından Verilen Beyannamelerin Damga Vergisi Hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvel kapsamında kamu kurumu olarak faaliyet gösterdiğinizi, döner sermaye işletmenizin kurumlar vergisi mükellefi olduğu belirtilerek, vergi dairesine verilen aylık ve üç aylık beyannamelerde işletmenizin damga vergisinden muaf olup olmadığı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkûr Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 2/b maddesinde vergi beyannamelerinin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükmüne yer verilmiştir.

Damga vergisi uygulaması bakımından kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisini birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar resmi daire olarak değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan 18/10/2012 tarih ve 28445 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (e) bendinde, işletmenin Bakanlığın görevleri ile ilgili olarak ortaya çıkan, fiyatlandırılması mümkün ve uygun nitelikteki mal ve hizmetlerin üretim veya satışını gerçekleştirmek üzere kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerini, ifade edeceği açıklamasına yer verilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca resmi daire olup, adı geçen idareden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan döner sermaye işletme müdürlüklerinin de resmi daire olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, damga vergisi uygulamasında resmi daire olan döner sermaye işletme müdürlüklerinin damga vergisi ödeme mükellefiyeti bulunmadığından, vergi dairesine verdiği beyannamelere ilişkin olarak Müdürlüğünüzden damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE