Top
Refinansman kredisi kullanılması halinde BSMV istisnası - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8511
post-template-default,single,single-post,postid-8511,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Refinansman kredisi kullanılması halinde BSMV istisnası

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-39044742-130[BSMV-Özelge]-953005

11.11.2021

Konu

:

Refinansman kredisi kullanılması halinde BSMV istisnası

 

 

 

 

İlgi

:

… tarihli ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun … tarihli ve … numaralı Üretim Lisansı çerçevesinde … İli, … İlçesinde rüzgar enerjisine dayalı … Enerji Santrali (RES) kapsamında … tarihinden itibaren … yıl … ay … gün süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği, … tarihli ve … sayılı sanayi sicil belgesine sahip olduğunuz, söz konusu rüzgar enerji santralinin yapımı için daha önce … Bank A.Ş.’den makine ve teçhizat alımları için kredi kullanıldığı ancak söz konusu kredinin finansman için yeterli olmaması nedeniyle … tarihinde … Bankası’ndan yeni bir kredi kullanıldığı, Bankası’ndan kullanılan kredinin bir kısmının … Bank A.Ş.’den kullanılan kredinin bakiyesinin kapatılması için harcandığı, kalan kısmının ise makine ve teçhizat alımında kullanılacağı/kullanılmakta olduğu belirtilerek …Bankası’ndan kullanılan söz konusu krediyle ilgili olarak  daha önceden kullanılan kredilerin kapatılmasında kullanılan kısım ile makine ve teçhizat alımında kullanılacak kısım için banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV’ye tabi olduğu hükmü, 30 uncu maddesinde, BSMV’yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun 29 uncu maddesinin (z) bendinde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların BSMV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin;

 

– “İstisnadan yararlanabilecek sanayi işletmeleri” başlıklı 5 inci maddesinde; “Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecektir.”

 

– “İstisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizat” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“(1) İstisnadan yararlanabilmek için, makine ve teçhizatın münhasıran imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir. Bu kapsamda imalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları vb. makine ve teçhizat kapsamına girmez.

 

 

(3) Bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadığı için parçalar halinde alınan ve işletmede kurulumu ve montajı gerçekleştirilen makine ve teçhizat dolayısıyla kullanılan krediler istisna kapsamındadır.”

 

– ” İstisna uygulaması” başlıklı 7 nci maddesinde ise;

 

“(1) İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

 

 

(3) İstisna kapsamında kredi kullanan sanayi işletmeleri, alınan makine ve teçhizatın işletme aktifine kaydedildiğini gösteren yasal defter kaydının; kredi başvurusunda proforma fatura kullanan işletmeler ise ayrıca makine ve teçhizat alımına ilişkin satış faturasının birer örneğini kredi kullanım tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sanayi sicil kaydı için kapasite raporu istenen işletmelerce (halen sanayi sicil belgesini haiz olarak faaliyette bulunduklarına veya sanayi sicil belgesi için ilk defa başvurduklarına bakılmaksızın) istisna kapsamında kullanılan kredi ile alınan makine ve teçhizatın bulunduğu kapasite raporunun bir örneğinin, her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, dört ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir. Anılan Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sanayi sicil kaydı için kapasite raporu istenmeyen işletmelerden ise ayrıca kapasite raporu aranmaz

 

 

(6) İlgili finans kuruluşu, işletme tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra istisna kapsamında kredi kullandırabilecek olup, kredi kullanım tarihinden itibaren lehe alınan paralara (faiz, komisyon, masraf vs.) banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanacaktır.”

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, makine ve techizat alımının finansmanına ilişkin daha önceden farklı bir bankadan kullanılan kredinin kapatılması için kullanılan refinansman kredisi kısmı ile ilgili olarak, istisna şartlarının sağlanması dolayısıyla önceki kredi için BSMV istisnası uygulanmış ise bahse konu kredi kısmının BSMV istisnasından yararlanması mümkündür.

 

Ayrıca, refinansman kredisinin kalan kısmı ile münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan miktarına da 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde belirtilen şartların sağlanması durumunda BSMV istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE