Top
Özelge: Ziraat odası tarafından SGK'ya verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9035
post-template-default,single,single-post,postid-9035,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ziraat odası tarafından SGK’ya verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

.4.55.15.01-2010-DV-ÖZE-10-84

20/05/2010

Konu

:

Damga vergisi muafiyeti.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, başkanlığınızın Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği aylık sigorta prim bildirgeleri yönünden damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının (e) bendi ile Sosyal Sigortalar Kurumuna veriler sigorta prim bildirgelerinin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ila 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Söz konusu Kanunun “Vergi ve fon muafiyeti” başlıklı 36 ncı maddesiyle de Sosyal Güvenlik Kurumuna damga vergisi muafiyeti getirilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayınlanan 16 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinin 3 üncü bölümünde de, 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi daireler ya da damga vergisinden muaf tutulmuş diğer kişi ve kuruluşlar tarafından 5502 sayılı Kanuna göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince verilecek sigorta prim bildirgesi niteliğindeki aylık prim ve hizmet belgesi ile e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği açıklanmıştır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, gerek 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda gerekse  6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda damga vergisinden muaf olduğunuza dair bir hüküm bulunmadığından, odanızca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilecek sigorta prim bildirgesi niteliğindeki aylık prim ve hizmet belgesinin damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE