Top
Özelge: Yurt dışında mukim bir şirket tarafından ihraç edilen ve sermaye piyasası kurulunca kayda alınan hisse senetlerinin tevkifata tabi olup olmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8632
post-template-default,single,single-post,postid-8632,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Yurt dışında mukim bir şirket tarafından ihraç edilen ve sermaye piyasası kurulunca kayda alınan hisse senetlerinin tevkifata tabi olup olmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK Geç.67-1334                                                        18/08/2011

Konu : Yurt dışında mukim bir şirket tarafından ihraç edilen ve sermaye piyasası kurulunca kayda alınan hisse senetlerinin tevkifata tabi olup olmayacağı.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yurt dışında mukim bir şirket tarafından Türkiye’de halka arz edilen, Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında,

” Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla;

a)   Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası
araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

b)  Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,

c)   Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan),

d)  Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç
işlemlerinden sağlanan gelirler,

Üzerinden % 15 oranında vergi tevkifatı yaparlar. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran % 0 olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 27/09/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için uygulanacak tevkifat oranı ise 01/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %0 olarak belirlenmiştir.

Aynı maddenin (13) numaralı fıkrasında, “Bu maddede geçen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesi, özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye’de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış ve/veya Türkiye’de kurulu menkul kıymetve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları ile kayda alınmamış olsa veya menkul kıymet ve vadeli işlem borsalarında işlem görmese dahi Hazinece veya diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilecek her türlü menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre,

-Türkiye’de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış ve/veya Türkiye’de kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören ya da

-Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmemekle birlikte Türkiye’de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış olanlar ile

-Türkiye’de ihraç edilmiş olsun veya olmasın Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, geçici 67’nci madde kapsamında bulunan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı sayılmaktadır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmamış olsa veya menkul kıymet ve vadeli işlem borsalarında işlem görmese dahi Hazinece veya diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilecek her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı da geçici 67’nci madde kapsamında değerlendirilmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yurt dışı mukimi dar mükellef şirket tarafından Türkiye’de halka arza edilen, Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinin, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmeleri nedeniyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan menkul kıymet kavramı kapsamında değerlendirileceği ve söz konusu hisse senetlerinden elde edilen kazançların geçici 67’nci maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamında %0 oranında tevkifata tabi tutulacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)  İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE