Top
Özelge: Vinç kiralanmasında KDV istisnası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9207
post-template-default,single,single-post,postid-9207,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Vinç kiralanmasında KDV istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-5-8

19/04/2011

Konu

:

Vinç kiralanması

 

 

İlgi dilekçenizde; firmanız tarafından yüklerinizin gemi ile … tahliyesini sağlamak için özel vinç kiralamak suretiyle liman sahasına aktarıldığı, ancak vinç sahibi firma tarafından düzenlenecek faturada katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Aynı Kanunun 13/b maddesinde ise, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Ayrıca 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “1.1. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna” başlıklı bölümünde;liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçları için ifa edilen hizmetlerin tam istisna kapsamında işlem göreceği, istisna kapsamına yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmetin girdiği, bu hizmetlerin liman ve hava meydanı işletmeleri dışında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından öneminin bulunmadığı belirtilmiştir.

Öte yandan, 9 No.lu KDV Sirkülerinde, liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerden hangilerinin katma değer vergisinden istisna edileceği ayrıntılı olarak sayılmış olup,  konteyner ve diğer yüklerin limana giriş ve çıkış ya da saha içinde yer değiştirme işlemi amacıyla vinç ve benzeri yükleme boşaltma ekipmanları ile yükleme indirme hizmeti “terminal hizmeti” olarak tanımlanmış ve istisna kapsamına girmeyip vergiye tabi olan hizmetler arasında sayılmıştır.

Buna göre, yüklerin liman sahasına aktarılması için “vinç kiralanması” işleminin katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmamakta olup, vinç sahibi firma tarafından düzenlenecek faturalarda ayrıca katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                          …………………….

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE