Top
Özelge: Verilen hizmet karşılığı elde edilen kazancın gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi nedeniyle %20 oranında vergi kesintisi yapılarak kazancın gayrimenkul sermaye iradı olmayıp kurum kazancı olması nedeniyle anılan vergi kesintisinin y - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9134
post-template-default,single,single-post,postid-9134,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Verilen hizmet karşılığı elde edilen kazancın gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi nedeniyle %20 oranında vergi kesintisi yapılarak kazancın gayrimenkul sermaye iradı olmayıp kurum kazancı olması nedeniyle anılan vergi kesintisinin y

 

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-3

14/10/2010

Konu

:

Gelir Vergisi Tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; şirketinizin … sözleşme gereği anılan Genel Müdürlüğe taşıt kiralama hizmeti verdiği ancak bu kapsamdaki hak edişleriniz üzerinden verilen hizmet karşılığı elde edilen kazancın gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi nedeniyle %20 oranında vergi kesintisi yapıldığı belirtilerek, kazancınızın gayrimenkul sermaye iradı olmayıp kurum kazancı olması nedeniyle anılan vergi kesintisinin yapılıp yapılamayacağı hakkında Defterdarlığımızın görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında gayrimenkul sermaye iradının tarifi yapılmış, ikinci fıkrasında ise birinci fıkrada yer verilen mallar ve hakların ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratlarının ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanacağı belirtilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması dışında, diğer kurumların yaptığı kiralamalar karşılığında yapılan kira ödemelerinden vergi kesintisi yapılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Ayrıca, anılan Kanun ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “15.3.2.3. Diğer kurumlar vergisi mükelleflerine ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri” başlıklı bölümünde “Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sayılan kurumlar vergisi mükelleflerine (kooperatifler hariç) ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. Bu kurumların elde ettikleri kira gelirleri ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.” denilmiştir.

Dolayısıyla yukarıda yer verilen Kanun hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde şirketinizin … sözleşme gereği anılan Genel Müdürlüğe verdiğiniz taşıt kiralama hizmeti karşılığında elde edeceğiniz kazancın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmekte olup ayrıca vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

Defterdar Yardımcısı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE