Top
Özelge: Vakıf Üniversitesinin Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam Vergisi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9203
post-template-default,single,single-post,postid-9203,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Vakıf Üniversitesinin Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam Vergisi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1789

11/10/2011

Konu

:

Vakıf Üniversitesinin Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam Vergisi hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Üniversitenizin, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine tabi vakıf üniversitesi olduğu belirtilerek emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ve belediyece alınan harçlardan muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin (b) fıkrasında; “Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar. “, Ek 7 nci maddesinde, “Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler ve bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar.” hükümleri yer almaktadır.

            1319 sayılı Emlak Vergisi  Kanununun 4 üncü maddesi ile  özel bütçeli idarelere (mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar, kiraya verilmeme şartı aranmaksızın bina vergisinden; 14 üncü maddesi ile de, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait araziler, kiraya verilmeme şartı aranmaksızın arazi vergisinden daimi olarak muaf tutulmuştur.

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 14 üncü maddesinin 6 ncı bendinde, genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve posta-telgraf-telefon ve T.C. Devlet Demir Yolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamların, ilan ve reklam vergisinden; mükerrer 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile, genel bütçeli idareler tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatının çevre temizlik vergisinden; bina inşaat harcına ilişkin istisnaları düzenleyen ek 2 nci maddesinin (a) fıkrası ile de, inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binaların, bina inşaat harcından istisna tutulacağına dair hükümlere yer verilmiştir.

            Yukarıda yer alan hükümlere göre, Üniversitenizin, belediyece alınan bina ve arazi vergisi, ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi ile inşaat giderleri üniversiteniz tarafından karşılanmak şartıyla bina inşaat harcından 2547 sayılı Kanunun ek 7 nci madde hükmü gereğince istisna tutulması, ancak  2464 sayılı Kanuna göre alınan diğer harçların Üniversitenizce ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE