Top
Özelge: Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı yolcu motorlarının satışından elde edilen kazancın gelir vergisinden istisna kapsamında değerlendirileceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9151
post-template-default,single,single-post,postid-9151,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı yolcu motorlarının satışından elde edilen kazancın gelir vergisinden istisna kapsamında değerlendirileceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-345

15/09/2010

Konu

:

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı yolcu motorlarının satışından elde edilen kazancın gelir vergisinden istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve  işletme envanterine kayıtlı gemi cinsi yolcu motoru ile denizlerde yolcu taşımacılığı faaliyeti  ile iştigal ettiğiniz belirtilerek, gemi siciline kayıtlı söz konusu yolcu motorunun Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt ettirilerek satışı durumunda elde edilen kazancın 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

              Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmüne yer verilmiştir. 

             21/12/1999 tarihli ve 23913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun 2 nci maddesinde, bu Kanunda geçen gemi kavramının ticari amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemilerini ifade ettiği, aynı Kanunun 12 nci maddesinde ise bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Diğer taraftan konu hakkında 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “5.12.1.1 Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı” başlıklı bölümünde; 4490 sayılı Kanunla oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden elde edilen kazançların faaliyetin gelir vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde gelir vergisinden, kurumlar vergisi mükelleflerince (dar mükelleflerdahil) yapılması halinde kurumlar vergisinden; Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin devrinden elde edilecek kazançların da gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacağı; bu istisnanın, gerçek ve tüzel kişilerin Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt ettirdikleri gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde ettikleri kazançları ile sınırlı olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

             Bu hükümlere göre, söz konusu istisna, 4490 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançları kapsamakta olup, ilgi dilekçenizde belirtilen yolcu motorunuzun, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olması halinde, devrinden elde edilen kazançların Gelir Vergisinden istisna olacağı tabiidir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE