Top
Özelge: TÖMER'in İlan ve Reklam Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9056
post-template-default,single,single-post,postid-9056,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: TÖMER’in İlan ve Reklam Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76464994-175.02[BEL.GEL.2015.4]-137

09.05.2016

Konu

:

TÖMER’in ilan ve reklam vergisinden muaf olup olmadığı hk.

 

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Üniversitesine bağlı TÖMER’in … Şubesinin kendi adına yaptığı veya yaptırdığı ilan ve reklamlara ilişkin olarak ilan ve reklam vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.”; 13 üncü maddesinde ise, “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.” hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu Kanunun 14 üncü maddesinde hangi ilan ve reklamlardan ilan ve reklam vergisinin aranılmayacağı hususu düzenlenmiş olup aynı maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde, genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta – Telgraf – Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamdan ilan ve reklam vergisi alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinin (b) fıkrasında, “Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan madde hükmüne göre, ilan ve reklam vergisine ilişkin istisna ve muafiyet hükümlerinden  üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri yararlanabilecek olup üniversitelerin döner sermaye işletmelerinin anılan madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, … Üniversitesine bağlı TÖMER’in … Şubesinden, kendi adına yaptığı veya yaptırdığı ilan ve reklamlara ilişkin olarak ilan ve reklam vergisinin alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE