Top
Özelge: Teknenin kiraya verilmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9118
post-template-default,single,single-post,postid-9118,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Teknenin kiraya verilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-15-292

21/04/2010

Konu

:

Gayrimenkul Sermaye İradı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sahibi bulunduğunuz ve kişisel kullanımınıza ait teknenizi (deniz taşıtını) bir şirkete kiraya vermek istediğiniz ve şirketin söz konusu tekneyi ticari amaçlı kullanacağı belirtilerek, teknenin kiralanmasından elde edeceğiniz kazancın gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile adınıza yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında, aynı maddede bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hüküm altına alınmış olup, 7 numaralı bentte motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaksızın gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtalarının kiraya verilmesinden elde edilen gelir de bu kapsamda sayılmıştır. 

Yine aynı Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi, kurum ve kuruluşların aynı maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmış, 5/a bendinde de, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerde tevkifat oranı (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca) % 20 olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, sahibi bulunduğunuz deniz taşıtının kiraya verilmesinden elde edilecek gelirin gayrimenkul sermaye iradı olacağı açık olup, kiracının Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde tevkifat yapacaklar arasında sayılanlardan biri olması durumunda, tarafınıza yapılacak kira ödemelerinden anılan maddenin 5/a bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE