Top
Özelge: Tasfiye sonunda Ba ve Bs bildirim formunun süresinden sonra verilmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8950
post-template-default,single,single-post,postid-8950,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Tasfiye sonunda Ba ve Bs bildirim formunun süresinden sonra verilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-72

09/08/2010

Konu

:

Tasfiye sonunda Ba ve Bs bildirim formu

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden;

 -… Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz,

 -08.12.2009 tarihi itibarıyla tasfiye sürecinin sonuçlanması üzerine mükellefiyetinizin terkin edildiği,

 -2009/aralık dönemine ait Ba ve Bs bildirim formlarını 27.01.2010 tarihinde, kanuni süresinden sonra vermenizden dolayı özel usulsüzlük cezası kesildiği,

 -Tasfiye terk tarihinizin 08.12.2009 tarihi olması nedeniyle Ba ve Bs bildirim formlarının ne zaman verilmesi gerektiği hususunda özelge talep ettiğiniz,

 anlaşılmıştır.

 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “4- DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM” başlıklı bölümünde, “4.1. İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. Bu bildirimler; kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.

Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirimlerini, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiye sonunda ise bildirimler, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, şirketinizin tasfiyesinin tamamlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Ba ve Bs bildirim formlarını vermediğiniz anlaşıldığından, özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE