Top
Özelge: Tapuda yapılacak isim tashihi işleminden ne şekilde harç aranılacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9186
post-template-default,single,single-post,postid-9186,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Tapuda yapılacak isim tashihi işleminden ne şekilde harç aranılacağı hk.

 

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.58.10.00-2011-17-32-9

27/10/2011

Konu

:

Tapu Harcı

 

 

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, … İli, … Beldesi, … Mahallesinde ve … Köyünde kayıtlı bulunan bazı taşınmazlar için DSİ Genel Müdürlüğünce kamulaştırma davası açıldığı; dava sırasında taşınmaz maliklerine ilişkin kimlik bilgilerinin tapu kayıtlarında yanlış gösterildiğinin tespit edilmesi üzerine de taşınmazlar hakkında açılan isim tashihi davası neticesinde tapuda yapılacak isim tashihi işleminde harç aranılıp aranılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde; tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlarının tapu ve kadastro harcına tabi olduğu belirtilmiş, söz konusu tarifenin I/13-c fıkrasında da, (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinin maktu harca tabi olduğu hususu düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun “Harçtan müstesna tutulan işlemler” başlıklı 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri işlemlerinin harçtan müstesna olduğu; (c) bendinde de; ilgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından yapılacak hataların tashihlerinde harç aranılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yazınız ve eklerinin incelenmesinden, kamulaştırmaya konu taşınmazlara ilişkin tapu kayıtlarının düzeltilmesi işleminin söz konusu taşınmazların DSİ Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılmadan önce yapılacağı anlaşılmıştır.

Buna göre, isim tashihine yönelik olarak tapuda yapılacak işlem tapu ve kadastro müdürlüğünün hatasından kaynaklanıyor ise harç aranılmaması, aksi halde isim tashihi işleminde harcın mükellefi tapuda isim tashihi yapılacak gayrimenkulün maliki olacağından, söz konusu kişiden 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/13-c fıkrası gereğince harç tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

    

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE