Top
Özelge: Sulh Hukuk Mahkemesi izaleişüyu davası sonucunda verilen kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminden ne şekilde tapu harcı aranılacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9210
post-template-default,single,single-post,postid-9210,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sulh Hukuk Mahkemesi izaleişüyu davası sonucunda verilen kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminden ne şekilde tapu harcı aranılacağı hk.

 

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.40.10.00-014-26

17/12/2011

Konu

:

Tapu Harcı Oranı

 

 

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Sulh Hukuk Mahkemesi izaleişüyu davası sonucunda verilen kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işlemi için hissenize isabet eden tapu harcı tutarı hususunda bilgi talep edilmiştir. 

            Bilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-20/a fıkrasında ; gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra veya şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlâklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu harcın oranı 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 16,5 olarak belirlenmiştir.

            Kanun hükümleri uyarınca, izaleişüyu davası sonucunda verilen karara istinaden yapılan tapu tescil işlemi için, her bir alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere,  satış bedelinin hisselere bölümü sonucu bulunacak tutara tapu harcı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarda harç tahsil edilecektir. 

            Dilekçenize konu olaya ilişkin … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/… sayılı kararının incelenmesinden, … parsel ve … m² taşınmazın … TL bedelle her biri 1/10 hisse olarak 10 hissedara satışının yapıldığı, satışın kesinleştiği, alıcıların hissedar olmaları nedeni ile hisselerine isabet eden … TL’nin tenzili sonucu geriye kalan miktar üzerinden binde 16,5 oranında tapu harcı tahsil edilerek alıcılar adına tescilinin yapılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

            Buna göre, yukarıda belirtilen gayrimenkule ilişkin olarak … Sulh Hukuk Mahkemesince verilen karara istinaden yapılacak tapu tescil işlemi için; her bir alıcı ve satıcıdan … TL’nin 10 hisseye bölümü sonucu bulunacak tutarın binde 16,5’i oranında harç tahsil edilmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

                 

                                                                                                                     Defterdar  

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE