Top
Özelge: Şirket ortak ve müdürlerinin korunması hizmeti karşılığında İl Emniyet Müdürlüğüne ödenecek tutarların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9164
post-template-default,single,single-post,postid-9164,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Şirket ortak ve müdürlerinin korunması hizmeti karşılığında İl Emniyet Müdürlüğüne ödenecek tutarların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

 

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.53.10.00-KVK-23-7

13/09/2010

Konu

:

Şirket ortak ve müdürlerinin korunması hizmeti karşılığında İl Emniyet Müdürlüğüne ödenecek tutarların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizle, şirketiniz müdürleri ve aynı zamanda ortakları hakkında koruma hizmeti olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre hazırlanan yönetmelik hükümleri uyarınca İl Emniyet Müdürlüğünün …tarih ve … sayılı yazılarının şirketinize 04.01.2010 tarihinde tebliğ edilerek 01.04.2009 – 31.12.2009 dönemi için hesaplanan 12.078,72 liranın koruma bedeli olarak ödenmesinin istendiği, 04.01.2010 tarihinde ödenen bu tutarın 2010 takvim yılı kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüt edilerek gerekli bilginin verilmesi talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ise Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indiriminin mümkün olduğu kabul edilmiştir.

Bu fıkra uyarınca, yapılan bir harcamanın gider olarak matrahtan indirilebilmesi için gereken şartlar şunlardır:

1- Yapılan gider, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan ilgili olmalıdır.

2- Gider, kanunen kabul edilebilir nitelikte olmalıdır.

3- Yapılan gider karşılığında sabit kıymet iktisap edilmiş olmamalıdır. Yapılan bir harcama karşılığında maddi veya gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmesi halinde, indirilecek bir genel giderden değil, sahip olunan aktif kıymetlerin amortismanı söz konusu olacaktır.

Buna göre, şirketiniz tarafından koruma bedeli olarak yapılan ödemenin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE