Top
Özelge: Sipariş üzerine yabancı bayraklı gemi inşası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9083
post-template-default,single,single-post,postid-9083,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sipariş üzerine yabancı bayraklı gemi inşası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2016

28/06/2012

Konu

:

Sipariş üzerine yabancı bayraklı gemi inşası.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin faaliyet konusunun tekne ve gemi inşası olduğu belirtilerek, siparişini aldığınız  yabancı bayraklı tekne inşasının KDV Kanunu karşısındaki durumu hakkında görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            – 11/a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerin,

            – 13/a maddesinde; faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya (6111 Sayılı Kanunla değiştirilen ibare Yürürlük; 25.02.2011) çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin

 katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.   

            KDV Kanununun 13/a maddesindeki istisna uygulamasının usul ve esasları 48, 107 ve 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde  açıklanmıştır.

            116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.) bölümünde; faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetlerin, 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E/1.iii)  bölümünde de araçları sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenlerin KDV Kanunu karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Buna göre, yurtdışındaki müşterinin siparişi üzerine inşa edeceğiniz tekne için vergi dairesinden alacağınız istisna yazısını bu araca ilişkin mal ve hizmetleri satanlara ibraz ederek Kanunun 13/a maddesi çerçevesinde istisna uygulanabilecektir.

            Öte yandan, söz konusu yabancı bayraklı teknenin yurt dışındaki müşterilere teslimi ise ihracata ilişkin yürürlükte mevzuat hükümleri çerçevesinde Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında KDV den istisna olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE