Top
Özelge: Sigorta şirketleri tarafından hak sahibinin mirasçılarına yapılan ödemelerin ne şekilde vergileneceği hakkında. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8568
post-template-default,single,single-post,postid-8568,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sigorta şirketleri tarafından hak sahibinin mirasçılarına yapılan ödemelerin ne şekilde vergileneceği hakkında.

İLGİ : 05/10/2000 gün ve DEF.0.52.10.7.C/6419 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde yer alan 05/10/2000 gün ve ….. sayılı özelgenin incelenmesinden, …..’e ait ….. plakalı aracın 31/01/2000 tarihinde trafik kazası yapması sonucu araçta bulunan …..’nın vefatı üzerine sözkonusu aracın trafik sigorta poliçesini düzenleyen ….. Anonim Şirketi tarafindan …..’nın mirasçılarına ôdenecek 10.000.000.000.-TL tazminatın, ….. Dairesinin 19/04/1976 gün ve Esas ….. , Karar No: ….. sayılı kararı da gözönünde bulundurularak iştira bedeline isabet eden kısmının terekeye dahil edilmek, iştira bedeli dışında kalan kısmının ise ivazsız intikal sayılmak suretiyle vergilendirilmesi gerektiği yönünde ilgili vergi dairesine görüş bildirildiği anlaşılmaktadır.

Özel hayat sigorta şirketleri tarafindan hak sahibinin mirasçılarına yapılan ödemelerin ne şekilde vergilendirileceği 11/12/1995 gün ve 68201 sayıılı 1995/1 seri no.lu Veraset ve İntikal Vergisi İç Genelgesinde açıklanmıştır.

Söz konusu İç Genelgede açıklandığı üzere hayat sigorta poliçesine istinaden poliçeyi düzenleyen sigorta şirketlerince vefat eden hak sahibinin mirasçılarına yapılan ödemelerin, iştira bedeli ayrımı yapılmadan ve tamamının terekeye dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ancak, ilgi yazınız ekinde alınan özelge konusu olay hakkında, anılan İç Genelge hükümlerine göre işlem yapılması mümkün değildir.
Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, aynı Kanun’un, 2’nci maddesinin (d) bendinde de “ivazsız intikal” tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği, bu bendin parantez içi hükmü ile de maddi ve manevi bir zarar karşılığı verilen tazminatların ivazsız sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre tazminat, haksız bir fiil ile gerek kasden, gerek ihmalen ve teseyyüp veya tedbirsizlik yüzünden meydana gelen maddi ve manevi bir zarar karşılığı olmak üzere zarar veren kimse tarafından zarar görene hükmen veya rızaen verilen meblağ veya mal veya sair şekilde sağlanan menfaat tutarıdır. Tazminat alınabilmesi için bir zararın ortaya çıkması şart olup zararın derecesi tazminatın miktarının belirlenmesinde etkili bulunmaktadır. Bu durumda tazminat, neden olunan maddi veya manevi zarara karşılık verilen bir bedeldir.

Yazınız eki özelgede sözü edilen olayda trafik kazası sonucunda vefat eden …..’nın mirasçılarına, araç sahibi …..’in sözleşme yaptığı ….. Anonim Şirketi tarafından yapılan ödemenin, kaza sonucu meydana gelen manevi bir zararın tazminine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Diğer ifade ile ödeme ivazsız olmayıp manevi bir zarar karşılığı yapılmaktadır.

Bu nedenle, …..nın ölümüne sebebiyet veren sigortalı bulunduğu ….. Anonim Şirketi tarafından adı geçenin mirasçılarına yapılan ödemenin veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.

Bakan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE