Top
Özelge: Serbest meslek kazancı (Noter) nedeniyle gerçek usulde mükellefin ihtiyari toplama ve beyan hükmünden yararlanması söz konusu olmayıp, serbest meslek kazancı nedeniyle vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine tutarı ne olursa olsun mevduat faiz - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8596
post-template-default,single,single-post,postid-8596,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Serbest meslek kazancı (Noter) nedeniyle gerçek usulde mükellefin ihtiyari toplama ve beyan hükmünden yararlanması söz konusu olmayıp, serbest meslek kazancı nedeniyle vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine tutarı ne olursa olsun mevduat faiz

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 17.07.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4010-62/26945
KONU : Noter olarak faaliyette bulunan mükellefin ortak
hesap ve kendi noterlik hesabından elde ettiği mevduat faizi
ve repo gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesinde
gösterilip gösterilmeyeceği hk.

BALIKESİR VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 01.04.1998 tarih ve B.07.4.DEF.0.10.10-2-123-662/2549 sayılı yazınız.

İliniz mükelleflerinden …..’ye hitaben verilen ….. tarih ve …. sayılı özelgede noterlik faaliyetinde bulunan ödevlinin, faaliyetini idame ettirebilmesi için bankadan almış olduğu kredilere tahakkuk ettirilen faizlerin serbest meslek kazancından indirim konusu yapılabileceği belirtilerek, aynı zamanda ortak hesap ve kendi noterlik hesabından elde ettiği mevduat faizi ve repo gelirlerinin indirim oranı uygulanmaksızın beyan edilmesi yönünde görüş verildiği anlaşılmış olup, konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinin ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmış, anılan Kanunun 68 nci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hangi giderlerin hasılattan indirileceği belirtilmiştir.

Bu maddede, kırtasiye alımları ve maaş ödemeleri için bankadan alınan kredinin ve bu krediye uygulanan faizlerin, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceğine dair bir hükme yer verilmemiştir. Dolayısıyla, sözkonusu kredi faizinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 3946 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle 01.01.1997 tarihinden itibaren elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5, 7, 12 ve 14 numuralı bentlerinde yazılı bulunan menkul sermaye iratlarının belli bir tutarı aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmesi mecburiyeti getirilmiştir.

Aynı Kanunun geçici 39 uncu maddesinin 5 numaralı bendi ile de yıllık beyanname ile beyanı gereken söz konusu gelirlerin, bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde Maliye Bakanlığınca hesaplanacak indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmı, 31.12.1999 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

06.02.1998 tarih ve 23250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 209 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, konuya ilişkin açıklamalar yapılarak 1997 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı % 67.6 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, anılan Kanunun 85, 86 ve 87 nci maddelerinde gelirin toplanması toplama yapılmayan haller ve ihtiyari toplama ve beyan hükümlerine yer verilmiş, 87 nci maddenin üçüncü fıkrasında “Ticari, zirai (götürü gider usulüne göre tespit edilen zirai kazançlar için beyanname verenler hariç) veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ihtiyari toplama hakkından faydalanamazlar.” denilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde, serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan ödevlinin ihtiyari toplama ve beyan hükmünden yararlanması söz konusu olmayıp, serbest meslek kazancı nedeniyle vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine tutarı ne olursa olsun mevduat faizi ve repo gelirlerini de dahil etmek zorundadır.

Öte yandan, mevduat faizi ile repo gelirlerine yukarıda söz edilen % 67.6 olarak tespit edilen indirim oranının uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE