Top
Özelge: Serbest bölgelerde kurumlar vergisi ve ücret istisnası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8636
post-template-default,single,single-post,postid-8636,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Serbest bölgelerde kurumlar vergisi ve ücret istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-GVK-236-2011-20

19/03/2012

Konu

:

Serbest bölgelerde kurumlar vergisi ve ücret istisnası

 

 

           İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …. Serbest Bölgede kurulu firmanızın ana faaliyet konusunun bilgisayar ürünleri imalatı ve ihracatı olduğunu, bilgisayar ürünleri imalatı safhasında oluşan atıkları (kablo, ambalaj maddeleri v.b.), lisanslı veya toplama ayırma belgesi bulunan firmalara sattığınızı belirterek, bu tür atıkların zorunlu olarak satışının Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında uygulanan kurumlar vergisi ve gelir vergisi istisnasını etkileyip etkilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar verisinden müstesnadır.

            Aynı maddenin ikinci fıkrasının (a)  bendinde de serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.3.7. İmalat faaliyetlerine uygulanacak istisna” başlıklı bölümünde,

            “Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisnadır.

            Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır.

             Ancak,

            –  Üretim dışı faaliyetlerden

            –  Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,

            –  Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,

            –  Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından

            elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

            İstisna uygulamasında, imal edilen ürünün yurt dışına ya da yurt içine satılmasının bir önemi bulunmamaktadır….”

             açıklamalarına yer verilmiştir.

           Bu açıklamalar çerçevesinde, …. Serbest Bölgesinde şirketinizce imalat faaliyetinde bulunuluyor olunması halinde, imalat safhasında oluşan atıkların lisanslı veya toplama ayırma belgesi bulunan firmalara satışından elde edilen kazançlar, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir.

          Diğer taraftan, 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen ve 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinde;

            “Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

            b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85 ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.”

            hükmüne yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 ve 2 seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğlerinde ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup 1 seri no.lu Tebliğin “3.1 Üretilen Ürünlerin FOB Bedeli” başlıklı bölümde, bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime ilişkin istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği, üretim faaliyeti ile birlikte başka konularda da  faaliyette bulunan mükelleflerin satış, pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarında çalışan personellerin de istisna kapsamında değerlendirileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu çerçevede, …. Serbest Bölgesinde şirketinizce imalat faaliyetinde bulunuluyor olunması halinde, şirketinizin istihdam ettiği personele ödediği  ücretler, 1 ve 2 seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gelir vergisinden istisna edilebilecek olup, imalat safhasında oluşan atıkların lisanslı veya toplama ayırma belgesi bulunan firmalara satışı çalışan personelinize ödenen ücretlerin  gelir vergisinden istisna edilmesine engel teşkil etmeyecektir.

            Bilgi edinilmesini  rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE