Top
Özelge: Satın alınacak şirket hisseleri için yapılacak ödemelerin şirketin kayıtlı değerinin üzerinde olması durumunda ödenecek bedellerin itfası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8994
post-template-default,single,single-post,postid-8994,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Satın alınacak şirket hisseleri için yapılacak ödemelerin şirketin kayıtlı değerinin üzerinde olması durumunda ödenecek bedellerin itfası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

27575268-105[326- -5543]-843

01/08/2013

Konu

:

Satın alınacak şirket hisseleri için yapılacak ödemelerin şirketin kayıtlı değerinin üzerinde olması durumunda ödenecek bedellerin itfası hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Malmüdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olarak … tarihinden itibaren faaliyette bulunduğunuz, şirketinizin faaliyetini genişletmek amacı ile şirketinize hammadde temin eden üretim şirketinin hisselerinin tamamının satın alınarak şirket yönetimine katılmak istediğiniz, söz konusu şirketin devralınacak hisseleri ile ilgili olarak değerleme işlemleri yapılarak belli bir tutarda anlaşmaya vardığınız, ancak anlaşma sonucu ödeyeceğiniz tutarın şirketin değerleme bedeli ve öz sermaye tutarından fazla olduğu belirtilerek, satın alacağınız hisse bedelinin kayıtlı değerinin üzerinde olan ve peştemallık olarak adlandırılan bu bedelin, aktife alınması sırasında hangi hesap altında takip edilmesi gerektiği, aktife kaydedilecek tutarın hisseyi devredeceklere ödenecek olan fiili hisse devir bedeli üzerinden alınıp alınamayacağı ile şirketiniz için maliyet unsuru olan bu bedelin amortisman yoluyla itfa edilip edilmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 282 nci maddesinde, gerçek veya tüzelkişilerde peştemallıkların mukayyet değerleriyle değerleneceği, 326 ncı maddesinde ise; kurumların aktifleştirdikleri ilk tesis ve taazzuv giderleri ile peştemallıkların mukayyet değerleri üzerinden eşit miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, faaliyetinizi genişletmek amacı ile şirketinize hammadde temin eden üretim şirketinin sadece hisselerinin varılan mutabakat sonucu kayıtlı değerinin üzerinde bir bedelle satın alınması halinde ödenecek olan bedelin şerefiye olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE