Top
Özelge: ÖTV Kanunua Ekli (l) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Mükellefiyet Tesisi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8550
post-template-default,single,single-post,postid-8550,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: ÖTV Kanunua Ekli (l) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Mükellefiyet Tesisi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-53-15

02/12/2010

Konu

:

ÖTV Kanunua Ekli (l) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Mükellefiyet Tesisi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, halı ipliği ürettiğiniz, iplik üretiminde kullanılmak üzere 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numarası ile yer alan “Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar” isimli malı ithal ettiğiniz, ithalat sırasında Gümrük Müdürlüğüne verilen teminat mektubunun çözümü için … Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından firmanız adına ÖTV mükellefiyetinin tesis ettirilerek geçmişe yönelik beyanda bulunmanız gerektiğinin belirtildiği ifade edilerek konuya ilişkin Başkanlık görüşümüzün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulmuş, 2/3-a maddesinde ise vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı ifade edilmiştir.

            Aynı Kanunun 3/a maddesinde mal teslimi veya ilk iktisabı hallerinde vergiyi doğuran olayın; malın teslimi veya ilk iktisabında meydana geldiği, 4/a maddesinde ise bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerin ÖTV mükellefi oldukları hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan Kanunun 16/4 üncü maddesinde, (I) sayılı listede yer alan malların ithalinde, bu malların yurt içinde ödenecek ÖTV’sine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı belirtilmiştir. Söz konusu teminatın alımı ve çözümüne yönelik açıklamalara 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 9 ve 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleriyle değişik (16.3.) ve (16.4.) No.lu bölümlerinde yer verilmiştir.

            Ayrıca 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 1 inci bölümünde ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde mükellef tarafından gümrük idaresine teminat verilmesi gerektiğinden, bu mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin en geç ithal tarihinde yurt içinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine tesis ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

            Öte yandan ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi ile bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği, bu hükümlere uyulmaması halinde ise bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükmü düzenlenmiştir. Söz konusu maddede belirtilen tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2,3,5,12,14 ve 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümünde yer almaktadır.

            ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi kapsamında Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listenin dışında yer alan bir malın imalinde kullanılmasından ne anlaşılması gerektiği hususu 07.07.2006 tarih ve ÖTV-1/2006-2 sayılı 3 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde açıklanmıştır.

            Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numarası ile yer alan malın ithali sırasında, bu malın yurt içinde ödenecek ÖTV’sine karşılık olmak üzere verilen teminatın çözümü için, firmanız tarafından ÖTV mükellefiyetinin tesis ettirilerek ÖTV’ye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu durumda vergi dairesince tecil edilen verginin terkin işlemi yapılacak ve söz konusu teminatın çözümü için (EK:12) “İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV’ye Ait Bilgi Formu” düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

EKLER :

1-Özelge talep formu
2-Dilekçe
3-Vergi Dairesi yazısı ve ekleri

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE