Top
Özelge: Otomatik satış makinelerinin yerleştirildiği yerler için ödenen kira bedelinin belgelendirilmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9177
post-template-default,single,single-post,postid-9177,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Otomatik satış makinelerinin yerleştirildiği yerler için ödenen kira bedelinin belgelendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-019.01-1453

06/09/2013

Konu

:

Otomatik satış makineleri için ödenen kira bedelinin belgelendirilmesi.

 

 

            İlgi dilekçenizin incelenmesi sonucunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, genellikle askeri kantinlere yerleştirilen otomatik satış makineleri için ödenen yer kira bedeli karşılığında gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu teşkil ettiği,

            -17/4-d maddesinde ise, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, askeri garnizonlarda bulunan askeri kantinlere yerleştirilen otomatik satış makineleri için yer kiralanması işleminde, gayrimenkulün kullanma hak ve yetkisinin kiralanması söz konusu olduğundan bu gayrimenkullerin kiralanması KDV Kanununun 17/4-d maddesi uyarınca KDV den istisnadır.          

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir…” hükmü yer almaktadır. Söz konusu kayıtların ise anılan kanunun 229 uncu ve müteakip maddelerinde yer alan, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu… şeklindeki belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

            Bu itibarla, askeri garnizonlarda bulunan askeri kantinlere yerleştirilen otomatik satış makineleri için ödenen yer kira bedelinin askeri kantinlerin KDV mükellefiyetinin bulunması halinde fatura ile belgelendirilmesi, ancak bu kantinlerin KDV mükellefiyetinin bulunmaması durumunda gider pusulası düzenlenerek belgelendirilmesi mümkün bulunmakla beraber, kira bedelinin tahsiline ilişkin olarak kiraya veren kurumların tâbi olduğu ilgili mevzuata göre düzenlenen belgelerin de tevsik edici belge olarak kabulü mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE