Top
Özelge: Noterlere yapılan tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarı üzerinden hesaplanan %3 oranındaki noter hissesi ödemeleri, noterlik faaliyeti sonucu lede edilen serbest meslek kazancı kapsamında olup, söz konusu ödemelerin mal ve hizmet alımı kaps - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8575
post-template-default,single,single-post,postid-8575,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Noterlere yapılan tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarı üzerinden hesaplanan %3 oranındaki noter hissesi ödemeleri, noterlik faaliyeti sonucu lede edilen serbest meslek kazancı kapsamında olup, söz konusu ödemelerin mal ve hizmet alımı kaps

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

                       

Sayı     : B.07.0.GEL.0.62/6220 -1-32

Konu   :

…………….. VALİLİĞİ

          ( Defterdarlık Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğüne)

İlgi     : …………….. tarih ve …………….. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Defterdarlığınızca ….. Vergi Dairesi Müdürlüğü’ ne hitaben düzenlenen 04.02.2005 tarih ve B.07.4.DEF.00.34.12/2.10-8131/917 sayılı özelgeniz incelenmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin ise yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında ise, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 118 inci maddesinde, noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar dolayısıyle özel kanunları uyarınca ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerinin makbuz karşılığında tahsil olunacağı ve noterlerin tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarları üzerinden yüzde üç oranında noter hissesi alacağı; 119 uncu maddesinin birinci fıkrasında noterlerin tahsil ettikleri vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerini ikinci fıkrada belirtilen süreler içinde ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve aynı süre içinde ilgili yere yatırmakla yükümlü olacakları belirtilmekte, anılan ikinci fıkrada ise, “Beyannameler her ayın 1 ile 15 inci ve 16 ile sonuncu günlerine ait iki devre için hazırlanır ve her ayın 15 inci  ve son gününü takibeden 7 iş günü içinde ilgili dairelere verilir.” hükmüne yer verilmektedir.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda açıklanan Kanun hükümleri çerçevesinde, noterlere yapılan tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarı üzerinden hesaplanan yüzde üç oranındaki noter hissesi ödemeleri, noterlik faaliyeti sonucu elde edilen serbest meslek kazancı kapsamında olup, söz konusu ödemelerin mal ve hizmet alımı kapsamında değerlendirilmesi ve 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun     IV-1/a fıkrasına göre binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE