Top
Özelge: Mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait arsa üzerine inşa edilen muhtarlık hizmet binası için tapuda yapılacak tescil işleminden tapu harcı alınıp alınmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9009
post-template-default,single,single-post,postid-9009,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait arsa üzerine inşa edilen muhtarlık hizmet binası için tapuda yapılacak tescil işleminden tapu harcı alınıp alınmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

66813766-140[59-2012/37]-87

21/02/2013

Konu

:

Köy muhtarlığına ait arazi üzerine Köy Hizmet Birliği tarafından yapılan binanın yapı kullanım izin belgesi harcı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, köy tüzel kişiliğine ait … pafta … ada … nolu parsel üzerine muhtarlık binası inşa edildiği belirtilerek, söz konusu bina için tapuda yapılacak tescil işleminde köy tüzel kişiliğinin harçtan muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde; “Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu kadastro harçlarına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

            Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a  fıkrasında ise, arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu harcın tutarı 28/02/2009 tarih ve 5838 sayılı Kanun ile 28/02/2009 tarihinden geçerli olmak üzere  100,00 TL (2012 yılı için 136,15 TL) olarak belirlenmiştir.

            Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun “Harçtan Müstesna Tutulan İşlemler” başlıklı 59 uncu maddesinin (a) fıkrasında da; genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinin harçtan müstesna tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait arsa üzerine inşa edilen muhtarlık hizmet binası için tapuda yapılacak tescil işleminden 492 sayılı Kanunun 59/a maddesi gereğince tapu harcı aranılmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE