Top
Özelge: Mahkeme kararına istinaden tapuda yapılacak isim tashihi işleminden ne şekilde harç aranılacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8926
post-template-default,single,single-post,postid-8926,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Mahkeme kararına istinaden tapuda yapılacak isim tashihi işleminden ne şekilde harç aranılacağı hk.

 

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

65771276-140[59-2014/8]-6

26/02/2015

Konu

:

Tapuda yapılacak isim tashihi işleminde harcın konusu

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, …  İli, … Köyünde bulunan ve özelge talep formu eki … Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/2013 tarih ve 2013/… Esas, 2013/… Karar no.lu kararında belirtilen parsel sayılı hisseli taşınmazlarda 1909 yılında ölen anneannenizin de hissesinin bulunduğu, ancak  anneannenizin ve babasının isimlerinin tapuya yanlış yazıldığı, söz konusu hatanın düzeltilmesi için açılan dava sonucu alınan karar gereğince … Tapu Müdürlüğünden isim tashihi talebinde bulunduğunuz belirtilerek, tapuda yapılacak isim tashihi işleminden ne şekilde harç aranılacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

             Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlarının tapu ve kadastro harcına tabi olduğu; söz konusu tarifenin “I. Tapu İşlemleri ” başlıklı bölümünün 13/c fıkrasında da, (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinin (her bir işlem için) maktu harca tabi olduğu belirtilmiştir.

             Aynı Kanunun “Harçtan müstesna tutulan işlemler”  başlıklı 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de, ilgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından yapılacak hataların tashihlerinde harç aranılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, isim tashihine yönelik olarak tapuda yapılacak işlem Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün hatasından kaynaklanıyor ise harç aranılmaması, aksi halde isim değişikliğine ilişkin tapuda yapılacak her bir tashih işlemi için 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/13-c fıkrası gereğince 81,30 TL  (2014 yılı için) harç tahsil edilmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE