Top
Özelge: Limited şirket olarak faaliyete başlayanve vergilendirme ile ilgili ödevlerini buna göre yerinegetiren ancak, ticaret siciline tescil edilmeyen kurumun mükellefiyetinin tespiti ve vergilendirilmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8594
post-template-default,single,single-post,postid-8594,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Limited şirket olarak faaliyete başlayanve vergilendirme ile ilgili ödevlerini buna göre yerinegetiren ancak, ticaret siciline tescil edilmeyen kurumun mükellefiyetinin tespiti ve vergilendirilmesi hk.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 15.12.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.51/5100-412/54196
KONU : Limited şirket olarak faaliyete başlayan
ve vergilendirme ile ilgili ödevlerini buna göre yerine
getiren ancak, ticaret siciline tescil edilmeyen kurumun
mükellefiyetinin tespiti ve vergilendirilmesi hk.

İÇEL VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Vasıtasız V.Gelir Müdürlüğü)

İLGİ: 16/05/1997 tarih ve 0.33.11.GEL.702-83/97-4428 sayılı yazınız.

Yazınz ve ekleri incelenmiş olup, …… Limited Şirketi ile ilgili olarak Defterdarlığınızca …….. Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazılan ….tarih ve …. sayılı özelgede yer alan, adı geçen şirketin ticaret siciline tescil edilmemesi nedeniyle tüzel kişilik kazanmış sayılmayacağı dolayısıyla, vergilendirmeyle ilgili yükümlülüklerini limited şirket olarak yerine getirdiği 1992-1996 yıllarında adi ortaklık statüsünde değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki görüş Bakanlığımızca da uygun bulunmuştur.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde birinci sınıf tüccarlar sayılmış olup, her türlü ticaret şirketlerinin bilanço usulüne göre defter tutacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükme göre, adı geçen şirketin de 1992-1996 yıllarında bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

Ancak, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yeniden işe başlayanların yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar ikinci sınıf tüccar gibi hareket etmelir gerektiği belirlendiğinden, söz konusu adi şirketin 1992 yılıiçin işletme hesabı esasına, daha sonraki yıllarda ise yukarıda belirtilen maddede yer alan hadlerin aşılması halinde bilanço usulüne göre defter tutması, iş hacminin hadlerin altında bulunması durumunda da işletme hesabı esasına göre defter tutmaya devam etmesi gerekmektedir.

Yukarıda sözü edilen açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması sırasında, ortaklar adına Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tarh edilecek vergilerden, limited şirket olarak verilen kurumlar vergisi beyannamelerine istinaden ödenen vergilerin ortakların paylarına isabet eden tutarlarının, katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelere göre tarh edilecek vergilerden de limited şirket olarak verilen beyannamelere göre ödenen vergilerin mahsup edilmesi ve tarhiyat sırasında bu kısma isabet eden kısım için ceza uygulanması gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a
Genel Müdür Yardımcısı

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE