Top
Özelge: Liman inşaatında kullanılmak üzere alınacak kamyon+damperin Kanunun 13/e maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9159
post-template-default,single,single-post,postid-9159,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Liman inşaatında kullanılmak üzere alınacak kamyon+damperin Kanunun 13/e maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2096

23/11/2011

Konu

:

Liman inşaatında kullanılmak üzere alınacak kamyon+damperin Kanunun 13/e maddesi kapsamında istisna olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, konteyner limanı inşa edeceğiniz, bu inşaatta kullanılmak üzere kamyon, damper  alımı yapacağınız belirtilerek KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında istisnadan yararlanıp yararlanmayacağınız hususunda bilgi istenildiği anlaşılmıştır. 

             KDV Kanununun 13/e maddesi ile limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiş, istisna uygulanmasının usul ve esasları ise 93 ve 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir.         

            93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.3.) bölümünde; istisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetlerinde kullanılması gerektiği belirtilmiş, mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği, istisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile ana hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna uygulanmayacağı ancak, yukarıda sayılan faaliyetlerin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf malzemesi, yedek parça, iş makinesi, enerji gibi mal alımları ile inşaat taahhüt işlerinin istisna kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

            Buna göre; inşa edilecek konteyner limanı için söz konusu inşaatta zorunlu olarak kullanılacağı anlaşılan kamyon ile damperin Şirketinizce temini KDV Kanununun 13/e maddesi hükmü uyarınca katma değer vergisinden istisnadır.         

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE