Top
Özelge: Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefiyeti olmayan Kooperatifin Form Ba ve Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8871
post-template-default,single,single-post,postid-8871,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefiyeti olmayan Kooperatifin Form Ba ve Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7988-533

10/08/2010

Konu

:

Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefiyeti olmayan Kooperatifin Form Ba ve Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağı hk.

 

 

İlgi özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, Kooperatifinizin Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefiyeti olmadığı belirtilerek, Ba ve Bs bildirim formu verme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve Mükerrer 257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış,396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

Bu çerçevede, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “1- KAPSAM”, “Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler” başlıklı bölümün (1.1.2) bendinde; “Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, kooperatifinizin Kurumlar Vergisinden muaf olması halinde, muafiyetten yararlanılan hesap döneminden itibaren Ba ve Bs bildirim formlarını verme yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE