Top
Özelge: Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9013
post-template-default,single,single-post,postid-9013,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-9-555

19/07/2011

Konu

:

Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda serbest muhasebeci, mali müşavir olarak faaliyet gösterdiğinizi ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen  … Meslek Birliği (…)’ne bağış yaptığınızı belirterek, temel fonksiyonu bilim ve edebiyat eseri sahiplerinin ve mirasçılarının mali ve manevi haklarını korumak olan …’ın faaliyetlerine ilişkin organizasyonlarını gerçekleştirmek amacıyla yaptığınız bağışların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, indirim konusu yapılması halinde Birlikten bağış makbuzu ile birlikte herhangi bir belge alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (7) no.lu bendinde; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen ve madde metninde on alt bent halinde sayılan harcamalar ile bu amaçla  yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde; …’a yaptığınız bağışların tamamını gelir vergisi beyannamenizde bildireceğiniz gelirlerden indirebilmeniz için yaptığınız bağışın;

– …’ın Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen ve maddede on alt bent halinde sayılan projelerine ilişkin olması,

–  Makbuz karşılığında yapılması,

– Bağış yaptığınız projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısını gelir vergisi beyannameniz ekinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine vermeniz, 

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                                                                                      

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE