Top
Özelge: Kültür varlıklarının rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi işinde kdv hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9098
post-template-default,single,single-post,postid-9098,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kültür varlıklarının rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi işinde kdv hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV:3/2010/14017-41-1030

21/11/2011

Konu

:

Kültür varlıklarının rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi işinde kdv

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizle, … Büyükşehir Belediyesi ile aranızda düzenlenen sözleşme çerçevesinde … Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanında Kalan … Projesi kapsamında kentsel tasarım projesi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yeni yapı mimari, statik, makine elektrik ve peyzaj projesi işini yaptığınız belirtilerek, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-d maddesinde yer alan istisna hükmünün bu proje kapsamında yer alan tüm hizmetlere mi, yoksa yalnızca tescilli kültür varlıklarına mı yönelik olduğunun bildirilmesi istenilmiştir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 17/2-d maddesinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimlerin vergiden müstesna olduğu belirtilmiştir.

            Konu hakkında gerekli açıklamalara 96, 97 ve 100 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

            Bu çerçevede, anılan Kanun maddesinde yer alan istisnanın uygulanması ancak değerlendirmeye tabi tutulan kültür varlığının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescil edilmiş olması şartına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle söz konusu Kanun kapsamında tescil edilmiş olmayan kültür varlıklarına yönelik mimarlık hizmetleri ile proje kapsamındaki teslimler katma değer vergisine tabidir.

            Öte yandan, tescil edilmiş kültür varlıklarının tescil edilmemiş kültür varlıkları ile aynı proje kapsamında değerlendirilmesi durumunda, anılan istisna, ancak tescil edilmiş kültür varlıklarına isabet eden harcamalar bakımından uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE