Top
Özelge: Kültür varlıklarının rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi işinde kdv hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9201
post-template-default,single,single-post,postid-9201,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kültür varlıklarının rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi işinde kdv hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2119

14/07/2012

Konu

:

Kültür varlıklarının rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi işinde kdv

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, eski eser uygulama restorasyon ve inşaat işi için İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden istisna belgesi aldığınız ancak, söz konusu istisna belgesi eki “Malzeme Listesi”nde yer alan malları temin edeceğiniz firmaların istisna belgesinin Maliye Bakanlığı ya da vergi dairesi tarafından düzenlenmediği gerekçesiyle istisna kapsamında mal teslim etmek istemedikleri belirtilerek, ayrıca bir istisna belgesi düzenlenmesinin gerekli olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 17/2-d maddesinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimlerin vergiden müstesna olduğu belirtilmiştir.

            Konu hakkında ayrıntılı açıklamalara 96, 97 ve 100 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiş olup, 100 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değişik 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “1.3. İstisna Uygulaması” başlıklı bölümünde;

            “Koruma Bölge Kurulunca tescilli taşınmaza ait projenin uygun bulunması halinde onaylanacak malzeme listesi, proje ile birlikte ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne incelenmek üzere verilecektir. Malzeme listesinin projeye uygunluğu tespit edildikten sonra ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü projeden yararlanacak olana bu Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlayacağı istisna belgesini verecektir.” denilmektedir.

            Buna göre, KDV Kanununun 17/2-d maddesinde yer alan istisna uygulaması için Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce düzenlenen istisna belgesi yeterli olup, Maliye Bakanlığınca veya Başkanlığımızca ayrıca bir istisna belgesi verilmesi söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE