Top
Özelge: Kooperatifin 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendi hükmü gereğince Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi harcından muaf olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9184
post-template-default,single,single-post,postid-9184,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kooperatifin 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendi hükmü gereğince Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi harcından muaf olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

75497510-140[118-2012-249]-17

26/04/2013

Konu

:

Geçiş yolu ön izin belgesi ruhsat harcı

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Kooperatifinizin 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendi hükmü gereğince Geçiş Yolu Ön  İzin Belgesi harcından muaf olup olmadığı hususunda bilgi verilmesi talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 118 inci maddesinde; “Trafik işlemlerinden bu Kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanları, trafik harçlarına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

            Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin VI-Ruhsat (izin) harçları bölümünün (c) bendinde, Karayolları Trafik Kanununun 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (her yıl için) harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

            492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde ise; “Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.” hükmü bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanununun “Muafiyet ve İstisnalar” başlıklı 6 ncı maddesinin (c) bendinde; bu Kanuna göre kurulmuş bulunan kooperatif ve birliklerin birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komisyonlar, birbirleri ya da üçüncü şahıslarla yaptıkları her türlü gayrimenkul alım satımı (üçüncü şahıslara terettüp eden vergi, resim ve harçlar hariç), ayrıca üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin satışı, bağış ve diğer ivazsız iktisapları ile bütün işleri için düzenlenecek senet, beyanname, taahhütname, sözleşme, vekaletname ve lehlerine yapılacak ipotek ve rehinlerin kurumlar vergisi ve damga vergisi de dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu maddede harç muafiyeti kapsamına giren işlemler ayrı ayrı belirtilmiş olup, geçiş yolu ön izin belgesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

            Buna göre, Kooperatifinizce alınacak geçiş yolu ön izin belgesinin, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarifenin VI-Ruhsat (İzin) harçları bölümünün (c) bendine göre harca tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE