Top
Özelge: Kefaleti nedeniyle kooperatif lehine düzenlenen ipotek senedinin, damga vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hakkında… - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8585
post-template-default,single,single-post,postid-8585,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kefaleti nedeniyle kooperatif lehine düzenlenen ipotek senedinin, damga vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hakkında…

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : B.07.0.GİB.0.02.62 /6227-18- 68

Konu  : Damga Vergisi

 

………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 (………. Grup Müdürlüğü)

 

 

İlgi  :  …….. tarih ve ………. sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan …….. tarihli ve ………sayılı …….. Vergi Dairesi Müdürlüğüne hitaben düzenlenen özelge ve eklerinin incelenmesinden, ……. 2 No.lu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortaklarının, kooperatifin kefaleti ile Halk Bankasından alacağı kredilerin teminatı olarak verecekleri gayrimenkuller üzerine tesis edilecek ipotek işlemlerinin Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/23 bölümü gereğince damga vergisinden ve Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi gereğince harçlardan istisna edilmesi gerektiği şeklinde görüş verildiği anlaşılmış olup, damga vergisi yönünden konuyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu, Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun    “I-Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün A/3 bendinde, belli parayı ihtiva eden kefalet, teminat ve rehin senetlerinin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrasında, “Türkiye Halk Bankasının, esnaf kefalet ve küçük sanat kooperatifleri ve ortakları ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetleri.” damga vergisinden istisna edilmiştir.

Buna göre, ........ Bankası ile esnaf kefalet ve küçük sanat kooperatifleri ve kooperatif ortakları arasında, esnaf kefalet ve küçük sanat kooperatiflerinin de ortakları ile münasebetlerinde  düzenlenen borçlanma, ipotek ve rehin senetlerinin damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kooperetif kefaletiyle adı geçen kooperatif ortaklarından ........'nun ........ Bankasından alacağı her türlü borçlara ilişkin olarak, kefaleti nedeniyle kooperatif lehine düzenlenen ipotek senedinin, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun V/18 bölümü gereğince damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenizin yapılan açıklamalar çerçevesinde yeniden düzenlenmesini rica ederim.                        

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE