Top
Özelge: KDV İstisnası hk. | Gelir İdaresi Başkanlığı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8944
post-template-default,single,single-post,postid-8944,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: KDV İstisnası hk. | Gelir İdaresi Başkanlığı

 

T.C.

MARDİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

31523953-512-KDV–15

29/04/2014

Konu

:

KDV İstisnası

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Mardin Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olan Derneğinizin üyelerine dağıtılmak üzere kimlik kartı bastıracağı belirtilerek, bu alım nedeniyle Mardin Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak katma değer vergisi (KDV) istisnasından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            17/2-b maddesinde ise; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV den müstesna olduğu

            hüküm altına alınmıştır.

            Söz konusu hükümler çerçevesinde; kamu menfaatine yararlı dernek statüsüne sahip bir Dernek olmanız kaydıyla Derneğinize bedelsiz olarak yapılacak  kimlik kartı basımı ve teslimi KDV den istisna tutulacaktır. Ancak kamu menfaatine yararlı dernek statüsüne sahip bir Dernek olsanız dahi Derneğinize bedeli mukabilinde yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifalarına Kanunun 17/2-b maddesine göre istisna uygulanması söz konusu olmayıp bu işlemler üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE