Top
Özelge: Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında ... - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8604
post-template-default,single,single-post,postid-8604,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında …

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

                                                                                           

SAYI  : B.07.0.GEL.0. 65/6508-91

KONU :                                     11/04/2003/015757

MALATYA VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ:   24/12/2002 gün ve B.07.4.DEF.0.44.10.2000-4-38/6783 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan 12/12/2002 gün ve B.07.4.DEF.0.44.10.2000-4/6516 sayılı özelgenin aşağıdaki açıklamalar ışığında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanuna 3482 sayılı Kanunla eklenen Mükerrer 8. maddenin 2. fıkrasında “Maliye Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayan,… mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununa bağlı “Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel”de yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanır.” hükmü mevcuttur.

Anılan madde ile ilgili açıklamaların yapıldığı 20 Seri No.lu Genel Tebliğde birinci derece usulsüzlük cezasının beş katı tutarında ceza kesilecek fiiller tek tek sayılmıştır. Sayılan bu fiiller arasında “ödeme kaydedici cihaz fişinin düzenlenme saatinin yanlış yazılmasına” yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununa göre mükelleflerce kullanılması zorunlu belgelerin kullanılmaması, bulundurulmaması aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi veya gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi halinde, her belge için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilmesi Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 1 ve 2 numaralı bentlerinde hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 352. maddesinin II. Derece usulsüzlüklerle ilgili 7 numaralı bendinde ise “Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan düzenlemelere uyulmamış olması” hali ikinci derece usulsüzlük fiili olarak belirlenmiş ve hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre; ödeme kaydedici cihazların bünyelerinde yer alan saatin ayarsızlığı nedeniyle diğer tüm bilgilerin yer aldığı, düzenlenme saatinin ise yanlış yazıldığı fişleri tamamen geçersiz sayıp, hiçi düzenlenmemiş kabul etmeye imkan bulunmamaktadır.

Ancak, düzenleme saatinin bulunmasına rağmen saatinin yanlış olduğu tespit edilen ödeme kaydedici cihaz fişleri için Vergi Usul Kanununun 352/II-7. maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE