Top
Özelge: Kamulaştırma bedelinden 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince Damga Vergisi kesilmemesi Hakkında - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8588
post-template-default,single,single-post,postid-8588,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Kamulaştırma bedelinden 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince Damga Vergisi kesilmemesi Hakkında

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.62/6226-9-55                                                                     

Konu : Damga vergisi

 

 

 

……………VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: …………..)

 

 

İlgi: ………….. tarihli ve …………………………. sayılı yazınız.

                                     

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen …………… İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben verilen …………….. tarih ve ……….. sayılı özelge ve eklerinin incelenmesinden, …………. Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 17.035 m² taşınmazın mülkiyeti Maliye Hazinesine, tahsisinin ise okul yapımı amacıyla adı geçen Müdürlüğe ait olmak üzere kamulaştırması esnasında …………. Genel Müdürlüğüne ödenecek kamulaştırma bedelinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği hususunda görüş sorulması üzerine, ………….’ye ait olan; iliniz Merkez İlçe …………. Mahallesi ……. pafta, ……. ada ……….. no’lu taşınmazın ortaöğretim alanı olarak ayrılarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis işlemine esas olmak üzere ödenecek olan kamulaştırma bedelinden 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince Damga Vergisi kesilmemesi gerektiği şeklinde görüş verildiği anlaşılmakta olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.      

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, “Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar”ın binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “I-Resmi işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/9 fıkrasında, “Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar”ın damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, resmi daireler lehine yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin düzenlenen kağıtların, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun I/A-9 bölümü hükmü gereğince damga vergisinden istisna edilmesi, kamulaştırma bedelinin ilgilisine ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtların ise 08/08/2000 tarihli ve 37201 sayılı tamim yazımızda yapılan açıklamalar çerçevesinde damga vergisi istisnasından yararlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenizin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde düzeltilerek gereğini rica ederim. 

 

 

                                                                                                                          Bakan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE