Top
Özelge: İzale-i şuyu davası sonucunda satışı yapılan gayrimenkullerin satış bedellerinin bankalarda açılan hesaplar aracılığı ile hissedarlarına ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9139
post-template-default,single,single-post,postid-9139,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İzale-i şuyu davası sonucunda satışı yapılan gayrimenkullerin satış bedellerinin bankalarda açılan hesaplar aracılığı ile hissedarlarına ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı:B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-72-259                                                                 26/08/2011

Konu : İzale-i şuyu davası sonucunda satışı yapılan

           gayrimenkullerin satış bedellerinin bankalarda

           açılan hesaplar aracılığı ile hissedarlarına

           ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtların

           damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

 

… SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi :   …

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, izale-i şuyu davası sonucunda satışı yapılan gayrimenkullerin satış bedellerinin bankalarda açılan hesaplar aracılığı ile hissedarlarına ödenmesi sırasında düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında da, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen ve 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlara ilişkin damga vergisinin kişiler tarafından ödenmesi; aynı tablonun IV/1-a fıkrasına göre resmi daireler tarafından kişilere yapılan ödemeler sırasında düzenlenen kağıtlardan sadece mal ve hizmet alımlarına ilişkin olanların damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Buna göre, izale-i şuyu davası sonucunda mahkemelerce satışı yapılan gayrimenkullerin satış bedellerinin gayrimenkul hissedarlarına ödenmesine ilişkin düzenlenecek kağıtlardan, bu ödemelerin mal ve hizmet alımına ilişkin olarak resmi dairelerce kişilere yapılan ödemeler kapsamında olmamaları nedeniyle damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı V.

 

 

 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE