Top
Özelge: İşverene sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikinin gelir olarak dikkate alınarak geçici vergi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerine dahil edilmeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9070
post-template-default,single,single-post,postid-9070,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İşverene sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikinin gelir olarak dikkate alınarak geçici vergi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerine dahil edilmeyeceği hk.

 

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.05.10.00-2010/5084-3

18/05/2010

Konu

:

Stopaj Gelir Vergisi Teşviki

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 5084 sayılı Kanun kapsamında asgari ücretle işçi çalıştıran gelir vergisi mükellefi olduğunuz ve söz konusu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca işverene sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikinin, gelir olarak dikkate alınarak geçici vergi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerine dahil edilip edilmeyeceği hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un “Gelir vergisi stopajı teşviki”  başlıklı 3 üncü maddesinde;

” 31.12.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde;

a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgarî on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,

ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, 5084 sayılı Kanun ile getirilen gelir vergisi stopajı teşviki, yatırımların özendirilmesi ve istihdamın işveren üzerindeki maliyetinin azaltılması amacıyla getirilmiş olup, bu teşvik sonucu mükelleflerden tahsil edilmeyen tutarların geçici vergi veya yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek gelire dahil edilmesi söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Defterdar Yardımcısı

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE