Top
Özelge: İstisna belgesinin daha sonraki tadil bakım onarım işleri için kullanılması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9213
post-template-default,single,single-post,postid-9213,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İstisna belgesinin daha sonraki tadil bakım onarım işleri için kullanılması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-891

08/10/2012

Konu

:

İstisna belgesinin daha sonraki tadil bakım onarım işleri için kullanılması.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesi kapsamında gemi işletmecilerine verilen tadil bakım ve onarım hizmeti için Vergi Dairelerinden alınacak istisna yazısının;

– Firmanın aynı gemisine bir ay içinde verilen birden fazla bakım,

– Firmanın aynı gemisine her ay veya iki ayda bir yapılacak bakım,

hizmeti için geçerli olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

KDV Kanununun 13/a maddesi ile faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanmış bulunan 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “İstisnanın Belgelenmesi” başlıklı 3’üncü bölümünde; söz konusu araçları istisna kapsamında teslim almak veya tadil, bakım ve onarım yaptırmak isteyenlerin vergi dairesine başvurmak suretiyle işlemin istisna kapsamına girdiğine dair bir yazı alarak teslimi ya da tadil, bakım ve onarım hizmetini yapanlara noter onaylı bir örneğini verecekleri açıklanmıştır.

Söz konusu istisnanın belgelenmesi ile ilgili olarak mükelleflere verilecek yazıların içeriği ve şekli 1998/1 Sıra No.lu KDV İç Genelgesi ile belirlenmiş olup Genelgenin ekinde örneği bulunan ve aslı tadil, bakım ve onarımı yapacak olan firmaya ibraz edilmek üzere taşıma aracının tadil, bakım ve onarımını yaptıracak olan firmaya iki nüsha olarak düzenleneceği belirtilen istisna yazısında tadil, bakım ve onarımı yaptırılacak araç ile tadil, bakım ve onarımı yapacak firmanın ünvanı ve açık adresinin açıkça belirtileceği açıklanmıştır.

Bu durumda, söz konusu istisna yazısının tadil, bakım ve onarım hizmetini yapacak mükellefin adresinin, adı soyadı ve ünvanının yer alması kaydıyla, her bir işlem için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE