Top
Özelge: İstisna altında gelir elde edilmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9158
post-template-default,single,single-post,postid-9158,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İstisna altında gelir elde edilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-478-4

05/04/2010

Konu

:

GMSİ istisna

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, babanızdan miras yolu ile intikal eden bir adet daireyi 2009 Şubat ayından itibaren aylık 600 TL’ye kiraya verdiğinizi ve kiracı tarafından adınıza yapılan banka havalesini varislere hisseleri nispetinde dağıttığınız belirtilerek, varisler olarak gayrimenkul sermaye iradı beyanında bulunup bulunmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında, bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve  intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 21 inci maddesinde ise, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (2009 yılı için uygulanacak tutar) 2.600.-TL’sinin gelir vergisinden müstesna olduğu, istisna  haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacağı, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanların bu istisnadan faydalanamayacakları hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, muris adına kayıtlı meskenin mirasçılar tarafından  kiraya verilmesi sonucu elde edilen toplam hasılatın, varislere hisseleri oranında paylaştırılması halinde, varislerin hisselerine isabet eden gelir için  istisna tutarının ayrı ayrı uygulanması ve her bir hisseye isabet eden hasılatın, elde edildiği yıla ilişkin istisna haddini aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, varislerin gayrimenkul sermaye iradı yanında Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde sayılan başkaca bir gelirlerinin bulunması halinde, her bir varisin durumunun Kanunun 85 ve 86 ncı maddeleri de dikkate alınarak değerlendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

               

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE