Top
Özelge: İlk mudi tarafından lisanslı depoya teslim edilen ürünün, ürün senedi el değiştirmeksizin ilk mudi tarafından çekilmesi işleminin KDV'nin konusuna girip girmediği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8633
post-template-default,single,single-post,postid-8633,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: İlk mudi tarafından lisanslı depoya teslim edilen ürünün, ürün senedi el değiştirmeksizin ilk mudi tarafından çekilmesi işleminin KDV’nin konusuna girip girmediği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[1-2013/69]-979

14/10/2014

Konu

:

İlk mudi tarafından lisanslı depoya teslim edilen ürünün, ürün senedi el değiştirmeksizin ilk mudi tarafından çekilmesi işleminin KDV’nin konusuna girip girmediği

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında lisanslı depoya tevdi edilen ürünler üzerine, ürünü depoya tevdi eden ilk mudi adına düzenlenen ürün senedinin hiç el değiştirmeksizin öngörülen depolama süresi sonunda yine ilk mudi tarafından depodan çekilmesi işleminin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı ve bu işleme ilişkin KDV tevkifatı yapılması gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            1/1 maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            1/3-d maddesinde; müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminin katma değer vergisine tabi olduğu,

            2/1 maddesinde; teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmış olup, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin teslim hükmünde olduğu,

            9/3 maddesinde; 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimine ait katma değer vergisinin ödenmesinden lisanslı depo işleticilerinin sorumlu olduğu,

            10 uncu maddesinin (k) bendinde; vergiyi doğuran olayın, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi anında meydana geleceği,

            hükümleri yer almaktadır.

            Diğer taraftan konuya ilişkin olarak 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununda, ürün senedi, ürünlerin mülkiyetini temsil ve rehnini temin eden, lisanslı depo işleticisince nama veya emre düzenlenmiş, teminat olarak verilebilen, ciro edilebilen veya edilemeyen ve bu Kanunda öngörülemeyen durumlarda Türk Ticaret Kanununda düzenlenen makbuz senedi hükümlerine tabi olan kıymetli evrak; mudi ise depolama hizmetleri için ürününü lisanslı depoya tevdi eden veya lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senedini mevzuata uygun olarak elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

            5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 15 inci maddesinde; bir ürünün lisanslı depo işletmesine teslim ve kabul edilmesi halinde, söz konusu ürün için ürün senedi düzenleneceği, teslimat sırasında ürün senedi dışında düzenlenen tartım makbuzu ve delil niteliğini haiz benzer belgelerin de ürünün mülkiyetinin ispatında kullanılabileceği, ürün senedi veya delil niteliğini haiz diğer belgelerin; ürünün aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede mudiye geri verilmesini garanti edeceği ve bu teslimin satış değil vedia anlamında olduğu hükmüne yer verilmiştir.

            6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 561 inci maddesinde vedia (saklama) sözleşmesi, saklayanın, saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı güvenli bir yerde koruma altına almayı üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır.

            Buna göre,  lisanslı depoya tevdi edilen ürün için düzenlenen ürün senedinin hiç el değiştirmeksizin depolama süresi sonunda ürünün mudi tarafından depodan çekilmesi KDV ye tabi olmayacağından, bu işlem için sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE