Top
Özelge: Harçlar Kanunu Uygulamaları hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9008
post-template-default,single,single-post,postid-9008,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Harçlar Kanunu Uygulamaları hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

79690095-140-18

16/07/2014

Konu

:

Harçlar Kanunu Uygulamaları

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Kooperatifinizin 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında vergi, resim ve harçtan muaf olduğundan bahisle ticaret sicil harcından muaf olduğunuza dair görüş verilmesini talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci maddesinde; bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanların yargı harcına tabi olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu tarifenin “C” bölümünde ticaret sicili harçlarının miktarları ve oranları belirlenmiştir.

            Diğer taraftan, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanunun “Muafiyet ve İstisnalar” başlıklı 6 ncı maddesinin (c) bendinde; bu Kanuna göre kurulmuş bulunan kooperatif ve birliklerin birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komisyonlar, birbirleri ya da üçüncü şahıslarla yaptıkları her türlü gayrimenkul alım satımı (üçüncü şahıslara terettüp eden vergi, resim ve harçlar hariç), ayrıca üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin satışı, bağış ve diğer ivazsız iktisapları ile bütün işleri için düzenlenecek senet, beyanname, taahhütname, sözleşme, vekaletname ve lehlerine yapılacak ipotek ve rehinlerin kurumlar vergisi ve damga vergisi de dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu maddede harç muafiyeti kapsamına giren işlemler ayrı ayrı belirtilmiş olup, ticaret sicili işlemlerine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

            Buna göre, Kooperatifinizin ticaret sicil harçlarından muaf tutulmasına imkan bulunmamakta olup, yapılacak işlemlerin 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “C” bölümüne göre harca tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE