Top
Özelge: Hakedişlere istinaden düzenlenen fakurada gösterilen kdv'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8627
post-template-default,single,single-post,postid-8627,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Hakedişlere istinaden düzenlenen fakurada gösterilen kdv’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-42-297

28/12/2011

Konu

:

hakedişlere istinaden düzenlenen fakurada gösterilen kdv’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

 

 

             İlgide kayıtlı dilekçenizde, kiraya vermek üzere 2009 yılı sonunda yapımına başladığınız inşaata ilişkin hak ediş ödemelerinden dolayı yüklenici firma tarafından Kooperatifiniz adına düzenlenen faturalarda gösterilen katma değer vergisi ile söz konusu inşaatla ilgili yapılan diğer harcamalar nedeniyle ödediğiniz katma değer vergilerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

             Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde,mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri; indirim hakkının da vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

             Aynı Kanunun 34/1 inci maddesinde, yurt içinde veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği; 53 üncü maddesinde ise bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

            Diğer yandan, 34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde,   Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34 üncü maddeleri uyarınca  verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi gerektiği, 53 üncü  maddesinde ise “fatura ve benzeri vesika” deyiminin Vergi Usul Kanununda düzenlenen belgeleri ifade ettiği; hakediş belgesinin ise Vergi Usul Kanununda düzenlenen bir belge kapsamında değerlendirilmediği, bu nedenle de hakediş belgesi düzenlenen işlerde katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için ayrıca fatura düzenlenmesi ve bu faturada verginin ayrıca gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

            Ayrıca, 71 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere,  işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 31/12/1998 tarihinden sonra aktife alınması veya kullanılmaya başlanması halinde, imal ve inşa dolayısıyla yüklenilen vergilerin harcamaların yapıldığı dönemlerde ve genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir. 

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Kooperatifinizce ihalesi yapılarak inşaatına başlanılan binanın hakedişlerinden dolayı, yüklenici firma tarafından Kooperatifiniz adına düzenlenen faturalarda gösterilen ve yine bu binanın inşaatında kullanılan mal ve hizmetler ile amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergilerinin yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

             Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE