Top
Özelge: GVK Geçici 78 inci maddeye istinaden yapılacak düzeltme işlemleri hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8626
post-template-default,single,single-post,postid-8626,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: GVK Geçici 78 inci maddeye istinaden yapılacak düzeltme işlemleri hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK- GEÇ.78-41

09/06/2011

Konu

:

GVK Geçici 78 inci maddeye istinaden yapılacak düzeltme işlemleri

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile Bankanızca yılda bir kez tüm çalışanlarına Nisan ayında Genel Müdürlük tarafından ödenen ve gelir vergisi kesintileri Başkanlığımıza beyan edilen yöneticilik primleri nedeniyle fazla kesilen gelir vergilerine ilişkin bu ay verilecek muhtasar beyanname üzerinde yapılacak mahsup/düzeltme işlemlerinin Başkanlığımıza verilen  beyanname üzerinde mi, yoksa çalışanların ücret ödemelerine ilişkin tevkifatların bildirildiği (şubelerin bağlı olduğu) vergi dairelerine verilen beyanname üzerinde mi yerine getirileceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 6009 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen ve 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 01.08.2010 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 78 inci maddesinde; “2010 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının, 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir, mahsup imkânının olmaması halinde ise red ve iade olunur. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, konuya ilişkin açıklamalara 274 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Buna göre, yılda bir defa bankanızın genel merkezi tarafından tahakkuk ettirilerek muhtasar beyannameye dahil edilen yöneticilik primi ödemelerinin gelir vergisi tarifesinde yapılan yeni düzenleme nedeniyle fazla hesaplanmış olması halinde, mahsup işlemi mükelleflerin (ücretlilerin) sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edileceğinden, tüm çalışanlarınıza Genel Müdürlük tarafından ödenen yöneticilik primleri sebebiyle fazla hesaplanan vergilerin mahsubu da bu vergilerin ödenmiş olması kaydıyla Genel Müdürlük tarafından Temmuz ayı ücret ödemeleri için verilen muhtasar beyanname üzerinden mahsup edilebilecektir. Mahsup işleminin Temmuz ayında yapılmaması veya tamamının bu ayda mahsup edilememesi halinde ise diğer aylarda kalan tutarların mahsup işlemine devam edileceği tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE