Top
Özelge: GMSI mükellefi eşlerden biri tarafından yapılan sağlık harcamalarının indirilemeyen kısmının eşinin vergi matrahından indirilip indirilemeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9126
post-template-default,single,single-post,postid-9126,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: GMSI mükellefi eşlerden biri tarafından yapılan sağlık harcamalarının indirilemeyen kısmının eşinin vergi matrahından indirilip indirilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-571

20/12/2010

Konu

:

GMSİ mükellefi eşlerden biri tarafından yapılan sağlık harcamalarının kendi matrahından indirim konusu yapılmasından sonra, indirilemeyen kısmının eşinin vergi matrahından indirilip indirilemeyeceği.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, eşinizin ve kendinizin gayrimenkul sermaye iradı mükellefi olduğunuzu, eşiniz tarafından yapılan sağlık harcamalarından matrahının %10’u kadarının kendi beyanında indirim konusu yapıldığını belirterek, eşiniz tarafından indirilemeyen sağlık harcamalarının tarafınızca verilecek beyannamede, matrahınızın %10’u kadarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde; “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, gelir vergisi mükellefleri kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarını yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde beyan edecekleri gelirlerden indirebileceklerdir. Dolayısıyla mükelleflerin eş ve küçük çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve küçük çocuklara ait eğitim ve sağlık harcamaları, beyan edilen gelirin % 10’unu aşmamak şartıyla öncelikle kendi gelirlerinden indirilecek olup, eş ve küçük çocuklara ait söz konusu harcamalardan bu indirimden sonra arta kalan tutarın, beyan edilen gelirin % 10’unu aşmamak üzere mükelleflerce verilecek beyannamede indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, eşinize ait sağlık harcamalarının öncelikle kendisi tarafından gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde, beyan edilen gelirin %10’unu aşmayacak şekilde indirime konu edilmesi gerekmekte olup, söz konusu sağlık harcamalarının bu indirimden arta kalan kısmının da tarafınızca verilecek beyannamede yine beyan edilen gelirin %10’u ile sınırlı olacak şekilde indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE