Top
Özelge: Genel bütçeli kamu idarelerine ait gayrimenkullerin cins değişikliği işlemlerinde tapu harcı aranılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9053
post-template-default,single,single-post,postid-9053,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Genel bütçeli kamu idarelerine ait gayrimenkullerin cins değişikliği işlemlerinde tapu harcı aranılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-HARÇ-2-421-18

23/07/2010

Konu

:

CİNS TASHİH HARCI MUAFİYETİ

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … ait hizmet binasının tapu kayıtlarında arsa olarak görünmesi nedeniyle gerekli cins değişikliği işleminin yapılabilmesi ve … Belediyesince mevcut binaya yapı kullanma izin belgesi verilebilmesi için 2 nolu Harç Beyannamesi istenildiği belirtilerek, tapuda yapılacak cins değişikliği işleminin tapu harcından istisna olup olmadığı hususunun bildirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanuna bağlı (4) sayılı tarifinin I-13 numaralı maddesinin (a) fıkrasında; “Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 110 TL” harç aranılacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan aynı Kanunun “Harçtan Müstesna Tutulan İşlemler” başlıklı 59 uncu maddesinin (a) fıkrasında ise; “Genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri” işlemlerinin harçtan müstesna tutulacağı hükmü yer almaktadır.

Buna göre, … 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan genel bütçeli kamu idareler  arasında bulunması nedeniyle, hazine adına kayıtlı arsa vasfındaki gayrimenkulün tapu siciline bina olarak tescil edilmesi işleminde 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (a) fıkrasına göre harç aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE