Top
Özelge: Gecikme zammı tutarının nakden ödenmeden gider yapılıp yapılamayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8986
post-template-default,single,single-post,postid-8986,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Gecikme zammı tutarının nakden ödenmeden gider yapılıp yapılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2010.18.-119

17/02/2012

Konu

:

Gecikme zammı tutarının nakden ödenmeden gider yapılıp yapılamayacağı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin sahibi olduğu golf sahasını … .ye 790.000 dolar karşılığı kiraya verdiği ancak, çıkan ihtilaf sonucu kiralama işleminden vazgeçildiği, alacaklının ödediği kira bedelinin iadesini istediği ve mahkemenin verilen parayı borç kabul ederek gecikme faizi ile birlikte … .ne geri ödenmesine karar verdiği ve doğan borcun şirketin hesaplarına kaydedildiği belirtilerek hesaben tahakkuk eden gecikme faizi tutarının nakden ödeme yapılmadan gider yazılıp yazılmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderlerin indirileceği belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, … .’ne 790.000 dolar karşılığı kiraya vermiş olduğunuz golf sahasına ilişkin kiralama işleminden vazgeçilmesi ve konunun  … . tarafından dava konusu yapılması sonucu iade edilen kira bedelleri hariç olmak üzere, Mahkemece ödenmesine karar verilen gecikme faizinin, Gelir Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, faiz ödemesi yapılan kurumun dar mükellef kurum olması halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca nakden veya hesaben yapılan faiz ödemeleri üzerinden % 10 tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE