Top
Özelge: Elektrik üretim santralinde kullanılmak üzere yurt dışından alınan Gaz Türbini ve Jeneratör Setinin amortisman oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9061
post-template-default,single,single-post,postid-9061,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Elektrik üretim santralinde kullanılmak üzere yurt dışından alınan Gaz Türbini ve Jeneratör Setinin amortisman oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

53445970-105[15-2012/27-11]-104

14/09/2012

Konu

:

Elektrik üretim santralinde kullanılmak üzere yurt dışından alınan Gaz Türbini ve Jeneratör Setinin amortisman oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün… vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, elektrik üretim santralinde elektrik üretiminde kullanılmak üzere yurt dışından “… Gaz Türbini ve Jeneratör Seti”  ithal ederek montajını tamamladığınızı ve aktifleştirdiğinizi ancak söz konusu iktisadi kıymet için uygulanacak amortisman oranı hususunda tereddüt oluştuğunu belirterek Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde; “Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

            Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399 ve 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

            339, 365, 389, 399 ve 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin “Elektrik piyasası faaliyetleri” başlıklı 45 inci bölümünün 1.6 ncı ayrımında; “Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar” olarak tanımlanmış olup, faydalı ömürleri  5 (beş) yıl ve amortisman oranı % 20 olarak belirlenmiştir.

            Buna göre, elektrik üretim santralinde elektrik üretiminde kullanılmak üzere satın alınan “… Gaz Türbini ve Jeneratör Seti” nin 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekli listenin (45.1.6) Bölümünde belirtilen “Gaz Türbinleri” kapsamında değerlendirilerek, faydalı ömrünün 5 yıl ve amortisman oranının % 20 olarak dikkate alınması suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE