Top
Özelge: Eczanelerin kendi meslektaşlarına yaptıkları dahil tüm satışları için fatura düzenleneceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9156
post-template-default,single,single-post,postid-9156,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Eczanelerin kendi meslektaşlarına yaptıkları dahil tüm satışları için fatura düzenleneceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.63.15.01-213-4

10/03/2011

Konu

:

FATURA

 

 

İlgide kayıtlı Özelge Talep Formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………………………. vergi kimlik numarasında Eczacılık faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellefi olduğunuz, ilaçları ecza depolarından fatura karşılığında temin ettiğiniz, eczacı meslek mensubu arkadaşlarınıza acil durumlarda ihtiyaç duydukları ilaçları sattığınızdan bahisle bu satışlar için fatura düzenleyip düzenlenmeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış ve aynı kanunun 231/5’inci maddesinde ise, faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun,”Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232’nci maddesinde ise “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, Serbest meslek erbabına, Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve Vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, faaliyetinizle ilgili yapacağınız tüm satışlar için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca mükelleflere ve nihai tüketicilere fatura  veya fatura yerine geçen belgeleri (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi) düzenlemeniz gerekmekte olup, aksi takdirde mezkur Kanunda yer alan cezai müeyyidelere muhatap olacağınız tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                      

 

Vergi Dairesi Başkanı V.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE