Top
Özelge: ...........Derneğinin, düzenlemiş olduğu eşya piyangosunda ............. Şirketine verilen otomobilin adı geçen şirket tarafından emsal bedeli ile ilgili yılın safi kurum kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınması durumunda, bu ot - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8599
post-template-default,single,single-post,postid-8599,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: ………..Derneğinin, düzenlemiş olduğu eşya piyangosunda …………. Şirketine verilen otomobilin adı geçen şirket tarafından emsal bedeli ile ilgili yılın safi kurum kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınması durumunda, bu ot

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

 

SAYI : B.07.0.GEL.0.60/6026-239                                                              ANKARA

KONU :

……………. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

İLGİ: …………………. gün ve ……………………….. sayılı yazınız.

Yazınız eki özelgede, ……………… İdmanyurdu Spor Kulübü Derneğinin, 31/12/2002 tarihinde düzenlemiş olduğu eşya piyangosunda …………….. Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine verdiği otomobil ile ilgili veraset ve intikal vergisi beyannamesinde matrah olarak ikramiyenin fatura tutarı olan 15.007.657.687.-liradan 2002 yılına ait 770.000.000.-lira istisna miktarı düşüldükten sonra geriye kalan 14.237.657.687.-lira üzerinden %20 oranında tevkifat yapılarak adı geçen dernek tarafından ilgili vergi dairesine ödenmesi gerektiği hususuna yer verilmektedir.

Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde, kurum kazancının, gelir vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından terekküp ettiği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 13’üncü maddesinde, “Kurumlar vergisi birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 38’inci maddesinde, “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerler arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip ve sahiplerce;

  1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.

  2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur…” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, sermaye şirketleri Türk Ticaret Kanununun 18’inci maddesi gereği statüleri itibariyle ticaridirler. Bu statü nedeniyle sermaye şirketlerinin ticari işletmeleri bünyesinde yapmış oldukları faaliyetleri ile işletme varlıklarını kullanarak elde ettikleri kazanç ve irat unsurlarını kurum kazancı içerisinde mütalaa edilmesi gerekir.

Diğer taraftan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesiyle, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaktadır.

Aynı Kanun’un 2’nci maddesinin (a) fıkrasında “şahıs” tabirinin, hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmi şahısları; (b) fıkrasında, “mal” tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları, (d) fıkrasında ise ivazsız intikal tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade edeceği belirlenmiştir.

Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer bir şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Kurumlar vergisinin konusuna giren ödemeler karşılıksız olsa dahi veraset ve intikal vergisine tabi tutulmamaktadır.

Bu nedenle, ………………..İdmanyurdu Spor Kulübü Derneğinin, 31/12/2002 tarihinde düzenlemiş olduğu eşya piyangosunda …………… Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine verilen otomobilin adı geçen şirket tarafından emsal bedeli ile ilgili yılın safi kurum kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınacağından, bu otomobilin ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında değerlendirilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 

Bakan a.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE